Statut Fundacji

CoderDojo Polska

Postanowienia ogólne

§1 Fundacja pod nazwą CoderDojo Polska zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Kamila Sijko oraz Łukasza Dziedziul, zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Halinę Sieklucką w kancelarii notarialnej w Białymstoku, ul. Henryka Sienkiewicza 2, w dniu 28 maja 2013 roku działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
§2 Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§3 Fundacja ma osobowość prawną.
§4 Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
§5 Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§6 Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§7 Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

§8 Celami Fundacji są:

  a. Kształcenie dzieci, młodzieży i dorosłych w dziedzinie programowania oraz innych kompetencji służących do kreatywnego wykorzystywania komputerów
  b. Popularyzacja idei klubów hakerskich CoderDojo,
  c. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w edukacji i wychowaniu dzieci i młodzieży,
  d. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętej edukacji i kształceniu,
  e. Propagowanie umiejętności programowania jako metakompetencji potrzebnej do funkcjonowania w nowoczesnych społeczeństwach i na nowoczesnych rynkach pracy,
  f. Rozwijanie i umacnianie postaw równościowych, nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

§9 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  a. Organizację, podtrzymywanie i rozwój lokalnych klubów hakerskich CoderDojo,
  b. Stworzenie, rozwijanie i promocję zasobów przeznaczonych dla osób zainteresowanych otwarciem lokalnego klubu hakerskiego CoderDojo,
  c. Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby klubów CoderDojo,
  d. Organizację wydarzeń kulturalnych promujących idee fundacji,
  e. Udział w wydarzeniach naukowych i kulturalnych, jeśli sprzyja to realizacji celów Fundacji,
  f. Zbieranie środków na własną działalność statutową.

§10 Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

§11 Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 (pięćset) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§12 Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

  a. darowizn, spadków, zapisów,
  b. dotacji i subwencji oraz grantów,
  c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  d. dochodów z majątku Fundacji,
  e. działalności gospodarczej.
§13 Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem wli spadkobierców lub donatorów.
§14 W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
§15 W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
§16 Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
  a. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12.B,
  b. pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D,
  c. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,
  d. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizownych sklepach – 47.19.Z,
  e. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.99.Z,
  f. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B,
  g. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna - 93.29.Z

Władze Fundacji.

§17 Organem wykonawczym Fundacji jest Zarząd Fundacji. Organem nadzorczym Fundacji jest Rada Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§18 Zarząd Fundacji składa się z co najmniej 2 (dwóch) członków i nie więcej niż 5 (pięciu) członków. §19 Członków Zarządu powołuje i odwołuje jednogłośnie Rada Fundacji. §20 Rada Fundacji wybiera Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu. §21 Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. §22 Do zadań Zarządu należy w szczególności:

  a. uchwalanie rocznych planów Zarządu dotyczących działania Fundacji oraz planów finansowych, na podstawie rocznych planów działania Fundacji przyjętych przez Radę Fundacji,
  b. uchwalanie regulaminów,
  c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  e. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  f. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  g. występowanie z wnioskiem o wyrażanie zgody w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji,
  h. sporządzanie i przedkładanie Radzie Fundacji rocznego sprawozdania Zarządu Fundacji z działalności Fundacji w terminie do 31 marca roku następnego, i. współpraca z Radą Fundacji, w tym udzielanie jej informacji i wyjaśnień, w celu umożliwienia Radzie Fundacji uchwalenia rocznego planu działania Fundacji.
§23 Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
§24 O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
§25 Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
§26 Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Zarządu.
§27 Z zastrzeżeniem §34 Statutu, funkcji członka Zarządu nie można łączyć z funkcją członka Rady Fundacji.

Rada Fundacji.

§28 Rada Fundacji składa się z co najmniej 2 (dwóch) członków. W skład Rady Fundacji wchodzą Fundatorzy Kamil Sijko oraz Łukasz Dziedziul oraz osoby jednogłośnie wybrane przez Fundatorów Kamila Sijko oraz Łukasza Dziedziul. W razie śmierci lub rezygnacji, któregokolwiek z Fundatorów Kamila Sijko lub Łukasza Dziedziul, wyboru pozostałych członków Rady Fundacji dokonuje Fundator pełniący nadal funkcję członka Rady Fundacji. W razie śmierci lub rezygnacji obu Fundatorów Kamila Sijko lub Łukasza Dziedziul, prawo wyboru członków Rady Fundacji dokonują jednogłośnie wszyscy pozostali członkowie Rady Fundacji pełniący funkcję członków Rady Fundacji w chwili śmierci lub rezygnacji ostatniego z Fundatorów.
§29 Rada Fundacji powołuje i odwołuje członków Zarządu Fundacji.
§30 Rada Fundacji sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji oraz w tym celu ma prawo w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty Fundacji, w szczególności wyznaczając ze swego grona pełnomocnika lub pełnomocników sprawujących kontrolę lub nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji.
§31 Do kompetencji Rady Fundacji, poza sprawami wymienionymi w innych postanowieniach statutu, należy:

  a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji,
  b. dokonywanie oceny rocznego sprawozdania Zarządu Fundacji z działalności Fundacji i udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji z wykonanych obowiązków,
  c. wyrażanie zgody w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji,
  d. ustalanie wynagrodzenia Zarządu Fundacji,
  e. ustalania wynagrodzenia Rady Fundacji,
  f. dokonywanie zmian statutu.
§32 O ile nie postanowiono inaczej w statucie, Rada Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jej członków obecnych na posiedzeniu Rady Fundacji.
§33 O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady Fundacji.
§34 W razie rezygnacji, odwołania z funkcji lub śmierci wszystkich członków Zarządu, Rada Fundacji może powołać ze swego grona na okres nie dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy co najmniej 2 (dwie) osoby do czasowego sprawowania funkcji członka Zarządu Fundacji do czasu powołania członków Zarządu Fundacji. W okresie czasowego sprawowania funkcji członka Zarządu Fundacji, członek Rady Fundacji zostaje zawieszony w sprawowaniu funkcji członka Rady Fundacji, w szczególności nie ma prawa głosu na posiedzeniach Rady Fundacji oraz brania udziału w podejmowaniu uchwał przez Radę Fundacji.
§35 Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku odwołania, pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady Fundacji.
§36 Fundatorzy Kamil Sijko oraz Łukasz Dziedziul mają prawo jednogłośnie odwołać innych członków Rady Fundacji. W razie śmierci lub rezygnacji, któregokolwiek z Fundatorów Kamila Sijko lub Łukasza Dziedziul, odwołać pozostałych członków Rady Fundacji ma prawo Fundator sprawujący nadal funkcję członka Rady Fundacji. W razie śmierci lub rezygnacji obu Fundatorów Kamila Sijko lub Łukasza Dziedziul, prawo odwołania członków Rady Fundacji dokonują jednogłośnie wszyscy pozostali członkowie Rady Fundacji sprawujący funkcję członków Rady Fundacji w chwili śmierci lub rezygnacji ostatniego z Fundatorów, z wyjątkiem odwoływanego członka Rady Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§37 Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
§38 W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.

Zmiana Statutu

§39 Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

§40 Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
§41 Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§42 W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, po uprzednim wyrażeniu zgody na połączenie przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji.

§43 W razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, Fundacja podlega likwidacji w sposób wskazany w statucie.
§44 Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
§45 Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
§46 Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.